Provozní revize plynu v Ústí nad Labem provádím na základě oboustranné dohody přímo v bytě.  Doba trvání se pohybuje kolem hodiny a další úkony jako je vyhotovení „Provozní revize“ také zabere minimálně hodinu času.

provozní revize plynu

Proč potřebujete provozní revizi plynu? Nejprve trocha suché teorie

Provozní revizi plynu v Ústí nad Labem potřebujete ve lhůtě 1x za 3 roky ta zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláška č. 85/1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení – zásady provozu.

Provozní revize plynu se dále provádí také v případech:

– kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz,
– skončí-li zkušební provoz,
– po provedené generální opravě, zásahu, který má vliv na bezpečnost či spolehlivost zařízení,
– po nucené přestávce provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

Pro provedení provozní revize plynu budete potřebovat:

 • zprávu o výchozí revizi,
 • zprávu o poslední provozní revizi,
 • záznamy o provedených kontrolách od poslední provozní revize,
 • zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízeních,
 • záznam o kontrole/čištění spalinové/kouřové cesty spotřebiče,
 • zprávy o provozních revizích musí být uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.

Přehled povinností vlastníka plynového zařízení

U plynového zařízení se provádí, podle platných předpisů a podle subjektu provozovatele (občan, podnikající fyzická osoba a právnická osoba), v průběhu provozu následující úkony:

 1. Kontroly 1x ročně podle vyhl. č. 85/1978 Sb. – (podnikající fyzická osoba a právnická osoba)
 2. Revize 1x za 3 roky podle vyhl. č. 85/1978 Sb. a ČSN 38 6405 – (podnikající fyzická osoba a právnická osoba)
 3. Servis ve lhůtách stanovených výrobcem spotřebiče v Návodu pro instalaci a užívání – (občan, podnikající fyzická osoba a právnická osoba)
 4. Úkony podle čl. 7.2 TPG 704 01 stanovené v Pokynech pro provoz, kontroly a revize – (podnikající fyzická osoba a právnická osoba)
 5. Úkony stanovené v návodu pro instalaci a užívání plynového spotřebiče dodané s výrobkem podle NV č. 22/2003 Sb. – (občan, podnikající fyzická osoba a právnická osoba)

Situace v nájemních bytech při provádění provozní revize plynu

Poněkud složitější je situace v případech nájemních bytů a provozu plynových zařízení v těchto prostorách. Rozhodujícím aspektem vždy je vlastnictví tohoto zařízení. V těchto případech pak mohou nastat následující případy:

 1. Vlastníkem plynového zařízení je vlastník nemovitosti
  Tento případ může být řešen dvěma způsoby:
  1. Bezpečnost provozu zařízení zajišťuje vlastník nemovitosti provedením revizí a kontrol
  2. Bezpečnost provozu zařízení je upravena nájemní smlouvou tak, že tato povinnost je svěřena jasnou specifikací zařízení a činností nájemníkovi, a ten pak musí zajišťovat plnění podmínek podle předpisů ve skupině B.
 2. Vlastníkem plynového zařízení je nájemník, resp. uživatel bytu
  V tomto případě jsou veškeré povinnosti se zajištěním bezpečného provozu na straně nájemníka bytu.

Opět se musí při zajištění bezpečnosti provozu plynového zařízení řídit návodem výrobce, dodaným se spotřebičem, tj. zejména v otázkách obsluhy spotřebiče a ve lhůtách pro zajištění servisu a čištění spotřebiče. Může samozřejmě využít i institut provedení revize plynového zařízení, který musí zajišťovat fyzické podnikající a právnické osoby, který však v daném případě občanů nelze vyžadovat.

Zdroj: TZB

Kdo se může stát revizním technikem plynu?

Štítky: ,