Kdo může vykonávat činnost revizního technika plynu?

Revizní technik plynu musí mít splňovat požadavek na vzdělání a zdravotní způsobilost. Pokud máte vysokoškolské vzdělání a nejméně rok odborné praxe. Pokud máte úplné středoškolské vzdělání potřebujete minimálně 3 roky praxe. Případně vyučen v příslušném oboru a mít nejméně 10 let praxe, v tomto případě však může být pracovník pověřen jen zkouškami zařízení.

Přičemž odbornou praxí se rozumí plnění pracovních činností po ukončení studia při:

 • projektování nebo konstrukci plynových zařízení nebo
 • při montážních pracích nebo
 • prováděním revizí a zkoušek (pod dohledem revizního technika PZ)
 • při provozu zařízení.

Přípravný kurz revizního technika plynu

Je dobrý nápad zaplatit si přípravný kurz revizního technika plynu? Pokud se cítíte přijít k závěrečným písemným zkouškám a ústnímu přezkoušení není problém. Písemný test i ústní přezkoušení se provádí v požadovaném rozsahu. Přípravný kurz revizního technika má ovšem nepopiratelné klady. Na kurzu se seznámíte s kolegy, předáte si zkušenosti a určitě se nemusíte stydět optat na věci, kterým nerozumíte nebo si nejste po odborné stránce jisti. To stejné platí i směrem k přednášejícímu. Tím je vždy lektor, který má celoživotní zkušenosti v oboru plynárenství a snoubí se v něm odborná praxe se vzděláním.

Co si přinést ke zkoušce na revizního technika plynu?

Zdravotní prohlídku od lékaře, který vám potvrdí, že jste zdravotně způsobilý. Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. Zpracovanou cvičnou Výchozí revizní zprávu plynu a cvičnou Provozní revizi plynu. Pokud hledáte podklady ke samostudiu tak doporučuji ke stažení oficiální podklady

Jaká je platnost osvědčení revizního technika?

Vystavěné osvědčení má platnost 5. let. Nezapomeňte si ohlídat konec platnosti osvědčení.

Rozdíl mezi Oprávněním a Osvědčením

Osvědčení je doklad vystavený TIČR (Technická inspekce České republiky) a je vystavený na konkrétní osobu, která zkoušku složila.

Oprávnění je doklad vystavený TIČR (Technická inspekce České republiky)a je vystavený na organizaci, ve které je dotyčná osoba zaměstnána (nebo OSVČ). Rozdíl je v tom, že Oprávnění se vystavuje pouze 1x na dobu celou dobu činnosti. Tzn, pokud se s.r.o. zabývá plynoinstalací tak musí mít živnostenské oprávnění na vázanou živnost vodoinstalatérství. Na základě vyhotovení Oprávnění, které vyhotový TIČR (Technická inspekce České republiky) si organizace následně zažádá o živnost na Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení. Aby firma získala Oprávnění musí na TIČR předložit mimo jiné:

 • platné kalibrační listy od měřících přístrojů
 • platné normy
 • smlouvy o spolupráci s revizním technikem spalinových cest, revizním technikem elektro, autorizovaným projektantem pozemního stavitelství
 • certifikáty o provedených školení na používaný materiál od společností jako je Viega, Merabell atd.
 • smlouvy s dodavateli plynových kotlů na český trh
 • platná Osvědčení
 • a další doklady
EDIT: změna podle zákona č. 250/2021 Sb. (Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů), který nabývá účinnosti dne 1. 7. 2022

Platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí nejpozději uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána, nejvýše však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky, to jsou všechna oprávnění vydaná od 01.01.2010 do 30.06.2022, v tomto případě platí, že jsou platná do 30.6.2027, kdy jejich platnost končí.
revizní technik plynu
revize plynového zařízení

Co říci závěrem k práci revizního technika plynu??

Revizní technik plynu je činnost vysoce kvalifikovaná, odborná práce, která vyžaduje celoživotní vzdělávání v oboru TZB. Stojí mnoho úsilí, vynaložení finančních prostředků k získání specializovaných měřících zařízení. Právní odpovědnost je nejvyšší možná. Jakékoliv přehlédnutí, chyba se nemilosrdně trestá a může přinést spousty lidského neštěstí.

Zajímavé a inspirativní odkazy:

Technická inspekce České republiky (TIČR)
Databáze revizních techniků v Ústí nad Labem
Revize a kontroly plynových zařízení v Ústí nad Labem

Hledáte článek na téma proč potřebujete provozní revizi plynu?

Štítky: